Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarks-vidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. Bildet er fra stupetårnet vårt nå i oktober. Foto: Frederik Garshol.

Ener Ungdomsskole Hamar

Granvegen 8, 2322 Ridabu
Tlf.:
62 56 34 00

Inngangspartiet Ener ungdomsskole

 

 

 

 

 

 

 


Om skolen vår:
Ener ungdomsskole stod ferdig rehabilitert 1. desember 2005. Skolen fremstår i dag som et praktbygg med en ny elevfløy og en totalrenovert personalfløy.

Vi har et skolebygg som gir fleksibilitet i læringsarbeidet, er funksjonelt og har mange muligheter for flerbruk.

Rommet Hanna Winsnes

Ener ungdomsskole ble utnevnt til demonstrasjonsskole av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 1.november 2007! Elevene på Ener skal oppnå gode resultater basert på trygghet, trivsel og kunnskap i skolehverdagen. Allsidige aktiviteter i vårt nærmiljø er med på å skape et godt miljø, preget av gjensidig tillit, respekt og samarbeid. Vårt motto er: "Et godt sted å være, et godt sted å lære."

Den årlige elevundersøkelsen viser at trivselen er høy og at læringsmiljøet er godt, noe standpunktkarakterene og eksamensresultatene bekrefter.

Om arbeidet på Ener:
Vi har arbeidet systematisk og målbevisst i mange år, og det har gitt positive resultater. Vi har et engasjert og endringsvillig kollegium som holder høyt faglig nivå. Vi har et svært godt elevmiljø med positive og dyktige ungdommer. På Ener legger vi stor vekt på å dele kunnskap og kompetanse. Derfor er lærerne organisert i team på klassetrinn samt kunst og håndverksfagene. Det bidrar til god læringseffekt.

”Ny praksis i ny skole” var et viktig utviklingsprosjekt i dette arbeidet. Vi har et godt faglig og sosialt miljø der samarbeidet preges av gjensidig tillit og respekt. Samarbeidet med foreldrene om å legge til rette for å gi våre elever optimale læringsmuligheter, fungerer godt. Resultater fra ulike undersøkelser viser at vi lykkes i dette arbeidet.

Stortingsmelding 22 : Motivasjon - Mestring - Muligheter (2010-2011), omhandler departementets satsing på ungdomstrinnet. Målet med meldingen er å gi elevene på ungdomstrinnet økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater. Innsatsområdene som departementet ser som de mest sentrale og som er prioritert i strategien, er

- Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet

- God læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse

- Bedre opplæring i regning og lesing.

Alle ungdomsskolene i Norge skal i løpet av 5 år ha gjennomført kompetanseheving innenfor et av områdene.

Hamar kommune utarbeidet i samarbeid med SePU, Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark et opplegg for kompetanseheving i klasseledelse allerede i 2011. De tre ungdomsskolene i Hamar ble som en følge av dette med i Pilotprosjektet til Utdanningsdirektoratet. 

Prosjekt KLASSELEDELSE ble gjennomført skoleåret 2012-2013 og høsten 2013, og hadde følgende temaer:

Modul 1: God læringskultur

Modul 2: Forventning, mestring og motivasjon

Modul 3: Positive og støttende relasjoner

Lærerne opplevde dette prosjektet som nyttig, fordi de fikk tid til å diskutere og reflektere over egen praksis. Vi som skole opplever at vi utvikler oss og gjør endringer i praksis gjennom denne skolebaserte kompetanseutviklingen.

Alle skolene som deltok i piloten, fikk muligheten til å bli med på den videre satsingen til Utdanningsdirektoratet i Pulje 1.Vi valgte å satse på REGNING I ALLE FAG. Dette prosjektet er i samarbeid med matematikkseksjonen ved Høgskolen i Hedmark og gjennomføres kalenderåret 2014. Vi har som mål å bli bedre til å integrere regning i alle fag slik at elevene utvikler kunnskap i matematikk som kan brukes i hverdag og yrke.

Ener i nærmiljøet. Vi ønsker gjennom vår profil å være synlige på flere arenaer utenfor skolen. Formålet er å bruke og utvikle de mulighetene vi har i nærmiljøet til økt fysisk aktivitet, friluftsliv og i fagopplæringen. Gjennom vår plan for friluftsliv ønsker vi å ivareta nordmenns ”markatradisjon”, vise elevene opplevelsesmulighetene som finnes i Vangsbygda, øke elevenes lyst til å være ute i naturen og skape et godt elevmiljø gjennom felles opplevelser. Vi prøver også å være positive bidragsytere i nærmiljøet gjennom ulike prosjekter og aktiviteter. Det er etablert et godt og nyttig samarbeid med lokale lag og foreninger.

Stolte av skolen!
Elevrådsleder sier at hun er stolt av skolen sin. Det er hun ikke alene om! Til Hamar Arbeiderblad uttalte hun:” Ener har et godt rykte og det er ikke uten grunn. Vi har et godt miljø og et sterkt samhold. Det er lite mobbing på skolen vår og dessuten har vi fått flotte lokaler. Her på Ener blir elever tatt på alvor”.

Det er en god attest å få i forhold til vårt motto: "Et godt sted å være, et godt sted å lære."

Da Ener ungdomsskole ble utnevnt til demonstrasjonsskole i 2 år av Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell på Landskonferansen i 2007, var juryens begrunnelse for utnevnelsen: "Arbeidet med den pedagogiske plattformen for Ener ungdomsskole startet lenge før den nye skolen stod ferdig i 2005. Visjonen var ”Ny praksis i ny skole”.

Skolen framstår i dag med spennende tilbud til elevene og med engasjerte medarbeidere. Den legger vekt på å være en lærende organisasjon med vilje til praksisendring. Skolen satser på friluftsliv, fysisk aktivitet, sunt kosthold og samhandling i nærmiljøet med frivillige organisasjoner. Undersøkelsene viser at elevene har gjort framgang både faglig og sosialt, og de opplever skoledagene som positivt utfordrende.

Kartlegginga av arbeidsmiljøet på skolen viser høy grad av trivsel både for elevene og de som arbeider på skolen. Prosjektet ”Bra! Bedre! Best!” (om forebygging og håndtering av atferdsproblemer) samt kontinuerlig jobbing har gitt positive resultater ved skolen med få elevsaker, ingen voldsepisoder og svært lite mobbing .

Hjem-skole-samarbeidet fungerer godt. Skolen samarbeider mye med ulike eksterne samarbeidspartnere. Utformingen av skoleanlegget gir fleksibilitet, funksjonalitet og mulighet for flerbruk". 

Vår utfordring er å videreføre den positive utviklingen på Ener!

-------------------------------------

SKOLENS UTFORMING.

NYBYGG.
Når man kommer inn hovedinngangen, er man i aulaen som er oppkalt etter Hanna Winsnes. Hun var i samtiden kjent og aktet for sin innsats for å profesjonalisere husmoryrket. I vår tid er hun kjent for sin kokebok samt sin lærebok "i de forskjellige Grene af Huusholdningen". Hun har også en kulturell betydning; som vår første kvinnelige romanforfatter.Vår nye, flotte storstue ligger i sentrum av skolen. Den brukes som kantine, til fellessamlinger og forestillinger.

Musikkrommet Ener ungdomsskole

I tilknytning til dette rommet ligger musikkavdelingen med blant annet øvingsrom for band. Et av rommene kan åpnes og benyttes som scene.

Vår nye avdeling for mat og helse, som ligger inn mot Hanna Winsnes, består av to kjøkken og et kjølerom. Det ene kjøkkenet brukes til kantinedriften. Her er det blant annet en oppvaskmaskin beregnet for større arrangementer. Det er lett tilgang fra kjølerommet til serveringsdisken.
Skolekjøkkenet Ener ungdomsskole
Til toppen

Elevbasene ligger inn mot Hanna Winsnes og er fordelt på to etasjer.

Elevene på hvert trinn er delt i to grupper med inntil 60 i hver base.
Vi har valgt å dele disse elevene inn i tre basisgrupper med kontaktlærere som har ansvaret for hvert sitt av de tre basisfagene norsk, engelsk og matematikk. I tillegg dekker de i all hovedsak RLE, samfunnsfag og naturfag. Det betyr at elevene har få lærere å forholde seg til, samtidig som lærerne og elevene blir godt kjent med hverandre. Denne kunnskapen er viktig i veiledningsarbeidet.
 

Vi har 6 elevbaser, hver på 180 kvadratmeter. A-gruppene er samlet nede og B-gruppene oppe. Alle basene har et miniauditorium med plass til 20 elever, som er plassert skjevt i rommet. Baserom Ener ungdomsskoleDette gir oss mulighet for fleksibel gruppering av elevene. Vi kan for eksempel samle alle elevene på den ene siden av rommet, fordele elevene i de tre basisgruppene, 20-40 fordeling, ha forelesninger i miniauditoriet eller bruke det som stillerom. Mulighetene er mange.

Rommene krever imidlertid god planlegging og et tett samarbeid mellom lærerne for å utnytte læringsarealet. I matematikk, norsk og engelsk prioriterer vi tre faglærere i undervisningen, men det er alltid minimum to lærere til stede i rommet. Det gir mulighet for at de kan utnytte hverandres kompetanse samtidig som det gir trygghet.

Alle baserommene er utstyrt med prosjektør og datamaskiner i et trådløst nettverk.

Sentralt på skoleplassen i den ene enden på nybygget, er det en avdeling for elever med særlige behov.

RESTAURERT BYGG.

Sløydrommet Ener ungdomsskoleKunst og håndverksavdelingen er nå samlet i en fløy. Avdelingen er dimensjonert for 60 elever og har tre faglærere. Den består av keramikk, tre-, tekstil- og tegneforming.

Mediateket ligger sentralt inn mot Hanna Winsnes.

Datarom for opplæring av 24 elever. Rommet brukes både til studierom og til opplæring i ulike programmer.
Rommet brukes også i forbindelse med tentamen, eksamen og nasjonale prøver.

Undervisningsrom Ener ungdomsskoleNaturfagavdelingen med forberedelsesrom har plass til 30 personer. Det er utstyrt med avtrekksskap og annet nødvendig utstyr. Rommet brukes til undervisning og gjennomføring av elevforsøk.

Auditoriet Ener ungdomsskole

 

 

Auditoriet er oppkalt etter Abraham Pihl, presten som fremdeles har ry som urmaker, astronom og kirkearkitekt i sitt sognekall på Vang. Auditoriet har plass til 60 elever slik at vi kan ha forelesninger for hele gruppen samtidig. Det betyr at vi kan ha større lærertetthet i basearealene når elevene har behov for veiledning.

 

Personalrommet Ener ungdomsskolePersonalfløyen ble fantastisk! Den inneholder et nydelig personalrom, ekspedisjon, et flott møterom, kontorer for rektor, assisterende rektor, inspektør, to rådgivere, helsesøster, renholdere og elevråd. Hvert team har et lyst og stort arbeidsrom på 19-27 kvadratmeter, hvor det arbeider 4-6 personer. I tillegg har de tre trinnene hvert sitt møterom. Det er to garderober og en dusj.
 

Gymsalen er delvis renovert. Det er skiftet lysarmatur og ventilasjonsanlegg. I tillegg er det montert heis, lagt nytt golv og skiftet dører. Markiser er montert. Utvendig oppussing av bygget, samt maling av vegger i gymsal og garderober har blitt tatt i ettertid.

Svømmehallen ble renovert 3 år tidligere.

Lenker:

Sist endret: 20.07.2016
|
|
|