Om tjenesten
Kort beskrivelse Avlastningsvedtak tilbys for å avlaste omsorgsyter (pårørende) med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familie relasjoner, bevare sosial nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.
Innholdet i avlastningsopphold er ivaretakelse av grunnleggende behov, dvs. den omsorg og trygghet som til vanlig ytes i hjemmet.
Avlastning kan foregå i den enkeltes hjem eller på institusjon. Tilbudet kan gis på timesbasis, som dag- eller døgnopphold.
Målgruppe
Pårørende med tyngende omsorgsoppgaver
Kriterier/vilkår Omsorgsyter får tildelt avlastningsplass der søknad om plass er for å ivareta omsorgsytere og ikke en helsemessig vurdering, observasjon, gjenopptrening eller behandling av bruker.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst.
Søknaden sendes til Hamar kommune, helse og omsorg, Postboks 4063, 2306 Hamar.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Klageinstansen er Fylkesmannen. Vedtak kan påklages innen 4 uker. Klagen sendes til omsorgsdistriktet bruker tilhører. Klagen vil bli behandlet og oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling.
Annen informasjon

Mer informasjon om distriktene hvor Hamar kommune tilbyr denne tjenesten:

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret tlf. 62 56 30 10.
Distrikt Sentrum , tlf 62 56 39 00, faks 62 56 39 01
Distrikt Vest , tlf 62 56 38 00, faks 62 56 38 01
Distrikt Vang , tlf 62 56 36 00, faks 62 52 96 28
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Sentrum: Parkgården, Parkgt.33
Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalvegen 3
Administrasjon: Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-05-03