For Ringgata sendes det ut på høring tre alternative løsninger. Et 0-alternativ, dvs ingen forlengelse,  men at Brugata fortsetter å være riksveg med gjennomgangstrafikk. Et alternativ der Ringgata bygges som en bygate i grenseland mellom Østbyen og Briskebyen,  og et alternativ i samme trasé, men med en tunell-løsning ( miljølokk) i området ved tidligere SATS. Skal det legges til rette for en forlengelse av Ringgata, vil bestemmelser i planen kreve at Brugata stenges for gjennomkjøring og at skolevegen sikres med blant annet en gangbru i forlengelsen av Enerhaugvegen.

For Utstillingsplassen handler det i hovedsak om hvordan ny bebyggelse skal tilpasses Hamar park. Det sendes ut to alternative løsninger på høring. Et kompromiss der Utstillingsplassen Eiendom AS fortsatt skal eie ”seterløkka ”  og at de får bygge på deler av området, men samtidig må opparbeide en del parkmessig,  som et tilskudd til parken. Det andre alternativet innebærer at hele ”seterløkka” skal kjøpes av kommunen og opparbeides som park.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til saksbehandler Ole Christian Bang, ocb@hamar.kommune.no

Vedlegg:
Utredning

Bestemmelser 0alt
Bestemmelser alt1
Bestemmelser alt2

Plankart 0alt
Plankart alt1
Plankart alt2

Samlet saksfremstilling

Temakart bebyggelsesstruktur bygningstyper