Om tjenesten
Kort beskrivelse Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på brukere med sammensatte og omfattende behov grunnet sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.
Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta behovet for bistand gjennom BPA enn ved bruk av de tradisjonelle omsorgstjenestene.
Kriterier/vilkår Brukeren må kunne definere sine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen bør gis og kunne sette opp og følge arbeidsplaner.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende.
Søknaden sendes til Til det Helse- og omsorgsdistriktet du geografisk tilhører. Ta kontakt med Servicekontoret hvis du er usikker, telefon 62 56 30 10.

Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages i h.t. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagen fremsettes overfor den instans som har fattet vedtaket. Vedtaksinstansen vurderer om det er grunnlag for endring. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark til endelig vurdering og avgjørelse, dersom vedtaksinstansen opprettholder sitt opprinnelige vedtak. Klagefristen er 4 uker.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, faks 62 56 30 02
Distrikt Sentrum , tlf 62 56 39 00, faks 62 56 39 01
Distrikt Vest , tlf 62 56 38 00, faks 62 56 38 01
Distrikt Vang , tlf 62 56 36 00, faks 62 52 96 28
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Sentrum: Parkgården, Parkgt.33
Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalveien 3
Administrasjon: Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-04-03