Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggeområder for bolig og forretning. Området ligger inne i godkjent kommunedelplan, Kommunedelplan for Strandsonen. Aktuelle reguleringsformål er forretning, bolig, friområder og trafikk/parkering.
Videre skal det utarbeides planprogram. Programmet skal avklare hvilke forhold som skal utredes med hensyn til konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Reguleringsplan.
Varsel om igangsetting av planarbeid.
Annonse

Ytterligere informasjon:
Per Olav Hasselknippe
tlf. 61 24 67 50
e-post: po.hasselknippe@larkas.no