Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og måltider.
Kriterier/vilkår De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst.
Søknaden sendes til Sendes til det omsorgsdistriktet bruker geografisk tilhører. Dersom dette ikke er kjent, sendes søknaden til Hamar kommune, pleie og omsorg, Postboks 4063, 2306 Hamar.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden ble mottatt.
Klagemulighet Klageinstansen er kommunens lokale klagenemd, om nemnda ikke gir klager medhold kan det klages til Fylkeslegen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.
Annen informasjon

Tjenesten er betalingsfri

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, fax 62 56 30 01
Distrikt Sentrum , tlf 62 56 39 00
Distrikt Vest , tlf 62 56 38 00
Distrikt Vang , tlf 62 56 36 00
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Sentrum: Parkgården, Parkgt.33
Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalvegen 3
Administrasjon: Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-11