Etter snart tre år med utredninger og debatt vedrørende avsetting av trasé for Ringgatas forlengelse og om det skal tillates bebyggelse på ”seterløkka” eller ikke, vedtok kommunestyret den 13.06.07, sak 49/07, den reviderte planen. 

Bakgrunn
Til offentlig ettersyn lå det ute tre alternativer for Ringgata:

  • 0-alternativet: ingen forlengelse av Ringgata, Brugata fortsatt som overordnet riksveg
  • Alt 1, Ringgatas forlengelse som en dagløsning
  • Alt 2, En løsning med en kort tunnel.

I tillegg var det lagt ut to alternativer for bebyggelse på seterløkka:

  • Alt 1 , delvis bebyggelse
  • Alt 2, Ingen bebyggelse på det som i dag er grønt.
  • Ved sluttbehandlingen i kommunestyret kom det inn et tredje alternativ for Seterløkka som hadde en noe annen arrondering av totalt grøntareal enn alternativ 2.

Miljøtunnel og grøntområde
Kommunestyret vedtok alt. 2 (kort miljøtunnel) for Ringatas forlengelse og alt. 3 for Seterløkka. Kommunedelplanen avklarer for øvrig arealbruk i områdene som berøres av vedtaket. Grense mellom utbyggingsareal på Utstillingsplassen og seterløkka ved Hamar park er også fastlagt gjennom planvedtaket.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan er endelig og kan ikke påklages.

Dokumenter i saken:  

Bilde fra seterløkka - mot blokkene i Parken borettslag