Planforslaget er laget av Larkas arkitekter på Lillehammer og fremmes som privat forslag til reguleringsplan på vegne av Espern Eiendom AS som er grunneier i området.

Det tas sikte på offentlig ettersyn høsten 2007.

Nedenfor finner du plandokumenter, illustrasjoner og bakgrunnsinformasjon.

Modell Det er utarbeidet modell for området. Den er tilgjengelig i Hamar rådhus i dagene rundt formannskapets behandling september/oktober 2007. Deretter vil modellen bli utstilt i Espern aktivitetssenter på Espern hvor den blir stående gjennom perioden for offentlig ettersyn som er planlagt i oktober/november.

Nedenfor følger lenker til plandokumenter til førstegangsbehandling, forberedt for offentlig ettersyn:

Plankart/plandokumenter:

Illustrasjonsmateriale/temakart:

Nytt illustrasjonsmateriale 8. oktober 2007:

Rapporter, utredninger knyttet til konsekvensutredning:

 

Bakgrunnstoff/forarbeider til reguleringsplanforslaget

Før utarbeidelse av selve reguleringsplanforslaget er det laget et planprogram som ble vedtatt av Hamar formannskap som kommunens faste utvalg for plansaker i mars 2007. Samtidig ble det fastslått at det skal lages konsekvensutredning for planområdet.

Tiltakshaver la fram ønske om å vurdere noen planelementer som ikke fullt ut samsvarer med kommunedelplan for Strandsonen, bl a økt byggehøyder, høyhus og mulighet for gjestebrygge ved Mjøsa. Derfor tok formannskapet samtidig standpunkt til disse forslagene og ga føringer for planarbeidet i tillegg til planprogram med krav om konsekvensutredning.

Planprogram - Formannskapet vedtak 28. mars 2007 sak 50/07 med vedtatte retningslinjer for planarbeidet.

 

 

Kontaktperson i Hamar kommune, Plan og utviklingsavdelingen er Johanne Aasnæs Sørum tel. 62510604.