Arbeidet med reguleringsplan for Jernbanebrygga foregår i en gruppe der alle grunneiere er representert. Retningslinjene kommer som supplement til planprogram for Jernbanebrygga som ble vedtatt i 2004.

Ervold Eiendom og Kraft arkitektkontor har gitt verdifulle innspill til planområdet gjennom forslag til ny inndeling i kvartaler med god siktakser både mot syd og øst. Dette gir en inndeling av området i delområder som egner seg for etappevis utbygging.

Arbeidet med planavklaring for utvikling av Jernbanebrygga er en oppfølging av kommunedelplan for Strandsonen som ble vedtatt i 2003.

Plandokumenter:

Planprogram fra 2004:

 

Kontaktperson i Hamar kommune, Plan og utviklingsavdelingen er Johanne Aasnæs Sørum tel. 62510604.