Mangfoldsplanen er forankret i kommuneplanen for 2010 – 2020: «Hamar skal være en kommune med likestilling og fravær av diskriminering, der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å bruke sine ressurser og delta i samfunnet.»

Mangfoldsplanen er et strategisk, styrende dokument for kommunens arbeid for å oppnå likestilling og motvirke diskriminering. Den skal gi retning og føringer for andre planer og tiltak hvor mangfoldsperspektivet er aktuelt.

Mangfoldsplanen for Hamar kommune definerer mål for handlingsperioden 2010 – 2013:

• Verdigrunnlag og arbeidsgiverpolitikk skal ha et tydelig mangfoldsperspektiv
• Kommunens organisasjon skal gjenspeile sammensetningen i befolkningen
• Alle skal oppleve likeverdig tjenestetilbud
• Kommunens tjenestetilbud skal være lett tilgjengelig for alle
• Alle overordnede kommunale planer skal ha et mangfoldsperspektiv
• Arrangementer i det offentlige rom skal være åpne og tilgjengelige for alle
• Alle skal kunne delta i lokalpolitikken

Lenke til Mangfoldsplanen