Planforslaget er laget av Larkas arkitekter på Lillehammer og fremmes som privat forslag til reguleringsplan på vegne av Espern Eiendom AS som er grunneier i området.

Formannskapets mening 1  Da Hamar formannskap behandlet planforslaget den 10. oktober 2007 som kommunens faste utvalg for plansaker, mente de at planforslaget burde bearbeides før offentlig ettersyn, bl a for å forbedre utearealene, finne plass til større lekearealer samt bedre plassering av balløkke.

Nytt forslag til balløkke Formannskapets vedtak er fulgt opp med at det er avsatt romsligere lekearealer samt at grunneier foreslår å legge balløkke under tak i områdets østre del.

Modell Det er utarbeidet modell for området. Den er tilgjengelig i Hamar rådhus i perioden rundt formannskapets behandling 5. desember 2007. 

Formannskapets mening 2 Ved ny behandling 5. desember 2007 mente formannskapet at merknaden fra forrige behandling er tilfredsstillende fulgt opp og at planforslaget er godt nok for offentlig ettersyn. Det er delte meninger om balløkke under tak, men i det store og hele er man så langt fornøyd med de endringene som er gjort.

Offentlig ettersyn Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2007.

Nedenfor følger lenker til reviderte plandokumenter (plandokumenter, illustrasjoner og bakgrunnsinformasjon). 

Plankart/plandokumenter:

Illustrasjonsmateriale/temakart:

Rapporter, utredninger knyttet til konsekvensutredning:

 

 I tillegg har Espern Eiendom laget et hefte kalt "positive bidrag".

Heftet viser perspektivfoto fra området både slik det ser ut nå og med illustrasjoner av framtidig byggeområde. Nytt forslag om balløkke er presentert med perspektivillustrasjoner sammen med en rekke ulike illustrasjoner fra det planlaget boligområdet.

 

Bakgrunnstoff/forarbeider til reguleringsplanforslaget

Før utarbeidelse av selve reguleringsplanforslaget er det laget et planprogram som ble vedtatt av Hamar formannskap som kommunens faste utvalg for plansaker i mars 2007. Samtidig ble det fastslått at det skal lages konsekvensutredning for planområdet.

Tiltakshaver la fram ønske om å vurdere noen planelementer som ikke fullt ut samsvarer med kommunedelplan for Strandsonen, bl a økt byggehøyder, høyhus og mulighet for gjestebrygge ved Mjøsa. Derfor tok formannskapet samtidig standpunkt til disse forslagene og ga føringer for planarbeidet i tillegg til planprogram med krav om konsekvensutredning.

Planprogram - Formannskapet vedtak 28. mars 2007 sak 50/07 med vedtatte retningslinjer for planarbeidet.

 

 

Kontaktperson i Hamar kommune, Plan og utviklingsavdelingen er Johanne Aasnæs Sørum tel. 62510604.

Espern Eiendom foreslår å legge balløkke under tak