Bakgrunn  Espern bru er en forutsetning for utbyggingen av Strandsonen i henhold til kommunedelplanen for Strandsonen.

Parallelloppdrag  Som underlag for videre planlegging og bygging av Espern bru har Hamar kommune gjennomført parallelloppdrag.  Hensikten med parallelloppdraget har vært å komme fram til en best mulig løsning både med hensyn til trafikkløsning, utforming, kostnader og framdrift samt forholdet til omgivelsene.

To konsulentgrupper ble valgt ut etter prekvalifisering:
-         Selberg Arkitektkontor AS
-         PLAN Arkitekter AS/SWECO

Begge konsulentgruppene har utarbeidet forslag til løsning basert på program for parallelloppdragene.

Forslag fra PLAN arkitekter as /Sweco  er en brutype som er basert på "stålplatebærere". Enkelt sagt så er det brua side sidevanger isom er hoveddelen i bærekonstruksjonen i tillegg til understøttelse ned på bakken mellom sporene.

 Fugleperspektiv sett fra sørøst

Illustrasjon av bru sett fra krysset Stangevegen/Brugata

 

 

 

 

 

 

Presentasjonsmateriale fra PLAN arkitekter AS/Sweco

Forslag fra Selberg arkitekter as  er en brutype som kalles "skråstagbru". Vaiere spent over to 32m høye brutårn/master bærer ei bru fra Stangevegen over sporområdene til utviklingsområden i Strandsonen.

Fugleperspektiv sett fra øst Illustrasjon av bru sett fra krysset Stangevegen/Brugata.

Presentasjonsmateriale fra Selberg arkitekter as:

Vurdering av de to forslagene  Hamar kommune har oppnevnt en evalueringsgruppe satt sammen av personer med relevant faglig bakgrunn fra Vegvesenet, Jernbaneverket og Hamar kommune for å vurdere forslagene. Gruppen har vurdert begge forslagene.


Evalueringsgruppens anbefaling   Evalueringsgruppen har lagt avgjørende vekt på byplanmessige forhold og forholdet til omgivelsene. Gruppen anbefaler etter en samlet vurdering at forslaget fra PLAN arkitekter AS/Sweco legges til grunn for videre planlegging. Evalueringsgruppens rapport redegjør detaljert for gruppens anbefaling og begrunnelsen for dette.

Forslaget fra PLAN/SWECO gir et harmonisk byplanmessig grep med god tilpasning til omgivelsene på begge sider av brua. Forslaget har i tillegg akseptable trafikktekniske løsninger.

Sammene har de to forslagene belyst muligheten for atkomstveien og bru til Espern på en god måte. De to forslagene er svært forskjellig både i tilnærming til oppgaven og i forslag til utførelse.

Evalueringsgruppen har vurdert:
-   Byplan, estetikk
-   Forholdet til jernbanen
-   Trafikktekniske forhold
-   Gjennomføring (konstruktive prinsipper, kostnader, framdrift, bygging)
-   Forholdet til omgivelsene
-   Forholdet til Strandsoneplanen

Evalueringsgruppen avbefaler at forslaget fra Plan/Sweco bearbeides på følgende punkter:
-   Den fysiske utformingen av brua må bearbeides
-   Utformingen av rundkjøringen i Stangevegen må vurderes
-   Forholdet til ny sporplan for hamar stasjon må vurderes

For å sikre vurderingen av tekniske og økonomiske sider ved løsningene er det innhentet en tilleggsrapport for byggteknisk evaluering fra en uavhengig konsulent Aas-Jacobsen.

Videre behandling - politisk beslutning  Hamar formannskap får de to brualternativene sammen med evalueringsgruppens anbefaling til behandling i januar 2008. Det er formannskapet som avgjør valg av brualternativ.  På grunnlag av formannskapets beslutning om valg av løsning skal det utarbeides reguleringsplan før brua skal bygges. Brua er en forutsetning for å komme igang med utbygging i Strandsonen. Espern eiendom sitt prosjekt med utbygging av boliger på Espern forventes å bli første byggetrinn i utvikling av ny bydel i Hamars strandsone.

Velforeninger, berørte grunneiere m fl får planmateriale tilsendt i brev med mulighet til å gi uttalelse før den politiske behandlingen i januar 2008.

Kontaktperson i Hamar kommune er Johanne Aasnæs Sørum.
Telefon 62 51 06 04
e-post johanne.aasnaes.soerum@hamar.kommune.no