Om tjenesten
Kort beskrivelse Vi yter tjenester for mennesker som har psykiske lidelser. Innholdet i tjenesten kan være samtaler for å sortere tanker og følelser, veiledning og hjelp til å finne relevante tilbud, hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
Vi har også ulike gruppetilbud og tilbyr kurs i mestring av depresjon. Tjenesten er gratis.
Målgruppe
Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknaden sendes til det distriktet du tilhører geografisk.
Saksbehandlingstid Det blir gitt et skriftlig svar om vurderingssamtale innen 1 måned etter mottatt henvendelse.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages iht. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.
Annen informasjon

NB! Organisasjoner eller personer som ønsker å iverksette tidsavgrensede tiltak innenfor området psykisk helsearbeid, kan søke kommunen om støtte fra potten "Frie midler".

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Vi er et tverrfaglig team hvor alle har videreutdanning/erfaring i psykisk helsearbeid.
Besøksadresse: Ankerskogen (4. etasje), Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.

Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar
Vår arbeidstid er kl. 0800 - 1530 mandag til fredag.
Telefon 8.00 - 15.30: 62 56 18 75
Leder Sissel Juliussen 909 36 121.

I Ankerskogen er Psykisk helseteam ”naboer” med Frisklivssentralen, Fysioterapitjenesten for barn og ungdom og Samfunnsmedisinsk Enhet. Dette gir nye muligheter for samarbeid og en god videreutvikling av tjenestene våre.
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-04-03