Hamar kommune har vedtatt etiske retningslinjer som skal gjelde for kommunens ansatte. Retningslinjene tro i kraft 20. februar 2008. 

Etiske retningslinjer har tidligere vært en del av kommunens arbeidsreglement (Arbeidsreglementets § 10). Når de etiske retningslinjene nå er tatt ut av arbeidsreglementet og vedtatt som et eget reglement, er dette for å øke fokuset på etikk og etiske holdninger og handlinger i kommunen.

Mål å være bevisst
Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til forvaltningen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle kommunens ansatte skal være seg dette bevisst. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

For alle ansatte
Retningslinjene skal gjelde generelt for alle ansatte i kommunen, for alle som opptrer på vegne av kommunen, og for kommunale forvaltningsorganer. Kommunale foretak og virksomheter som er organisert som egne juridiske personer, slik som for eksempel aksjeselskap og særlovselskap, er ikke omfattet av retningslinjene, og må selv vurdere behovet for å innføre egne etiske retningslinjer.

Her er de etiske retningslinjene for Hamar kommune