Om tjenesten
Kort beskrivelse Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.

Hjemmesykepleie tildeles etter individuelle behov, hvor brukermedvirkning og samvalg står sentralt ved tildeling av tjenester, og ved utarbeidelse av tiltaksplan.

Hjemmesykepleie består av:
- Hverdagsmestring / rehabilitering
- Tverrfaglig samarbeid
- Veiledning / bistand til Aktiviteter i dagliglivet ( ADL)
- Medisinsk oppfølging
- Ernæringskartlegging/oppfølging
- Kartlegge og veilede i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi
- Tildeling og bistand ved bruk av trygghetsalarm.

Målsetting:

Målet er at brukerne gjennom nødvendig veiledning og hjelp, skal kunne mestre egen hverdag med sykdom eller funksjonsnedsettelse, med fokus på egne ressurser.
For brukere med alvorlig sykdom tilrettelegges det for palliativ og lindrende omsorg i hjemmet.
Målgruppe
- Personer med akutt skade eller sykdom. - Personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt. - Personer med helse- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.
Kriterier/vilkår Søker må bo eller oppholde seg i kommunen og ha behov for nødvendig helsehjelp.
Det er behovet samt faglige vurderinger som sammen gir grunnlag for tildeling av tjenesten.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst. Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende.
Søknaden sendes til Søknaden sendes Hamar kommune, Parkgården, Parkgt 35, 2317 Hamar.
Tlf: 62563900
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages iht. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Innlandet. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.
Annen informasjon

Lovhjemmel:

Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er hjemlet i Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1.

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby helsetjenester i hjemmet, jf § 3-2 første ledd, nr. 6 bokstav a.

Hva koster tjenesten:
Det betales ikke vederlag for hjemmesykepleie.
 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret, tlf 62 56 30 10,
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-26