Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunen gir nødvendig pleie- og omsorgstilbud og helsehjelp til personer som ikke kan ta omsorg for seg selv.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst. Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende.
Søknaden sendes til Sendes til det omsorgsdistriktet bruker geografisk tilhører. Dersom dette ikke er kjent, sendes søknaden til Hamar kommune, pleie og omsorg, Postboks 4063, 2306 Hamar.
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages iht. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klageinstansen er Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 4 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket. Eventuell klage sendes det distriktet hvor vedtaket er fattet.
Annen informasjon

Mer informasjon om distriktene hvor Hamar kommune tilbyr denne tjenesten:

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret, tlf 62 56 30 10, faks 62 56 30 01

Distrikt Sentrum , tlf 62 56 39 00, faks 62 56 39 01
Distrikt Vest , tlf 62 56 38 00, faks 62 56 38 01
Distrikt Vang , tlf 62 56 36 00, faks 62 52 96 28
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Sentrum: Parkgården, Parkgt.33
Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalvegen 3
Administrasjon: Rådhuset, Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-14