Om tjenesten
Kort beskrivelse Flyktningkontoret er den enheten i Hamar som har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger så lenge de er deltakere i introduksjonsprogrammet. Kontoret gjennomfører bosettinger etter kommunestyrets vedtak og i samarbeid med IMDI, Regionkontoret Indre Østland. Flyktningkontoret veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og bli aktive samfunnsdeltakere.
Målgruppe
Flyktninger som bosettes etter anmodning fra IMDI
Kriterier/vilkår Flyktningene bosettes etter anmodning fra IMDI. Personene må ha gyldig oppholdstillatelse. Selv-bosatte/sekundærbosatte flyktninger som søker om og får innvilget deltakelse i introduksjonsprogrammet, kommer også inn under Bosetting- og inkluderingskontorets ansvar. Flyktninger som kom til Hamar før opprettelsen av flyktningtjenesten, kommer ikke inn under Flyktningkontorets ansvar.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Bosetting- og inkluderingskontoret jobber etter lov om introduksjonsordningen og følger forvaltnings-loven når det gjelder saksbehandling.
Klagemulighet Fylkesmannen
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Levekår og helse
Besøksadresse NAV i Triangelgården, Torggata 63/65.
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-12-05