Hamar formannskapet ga uttalelse til fredningsvarslet i møte 21. mai 2008.

Kommunen arbeider ut fra et overordnet mål om at ny bydel i Strandsonen skal kunne utbygges.

Ny bydel i strandsonen er et viktig ledd i byutvikling og god areal og transportplanlegging i Hamarområdet.

Kommunen motsetter seg fredning av bygninger og anlegg i jernbaneområdet på Hamar dersom fredningsforslag forhindrer etablering av bru/adkomstveg og vedtatt byutvikling. Kommunen mener at ny bru kan tilføre verkstedområdet positive verdier. Vern og utvikling kan kombineres.

Kommunen ønsker at bygg og anlegg ivaretas gjennom regulering til bevaring etter plan og bygningsloven og ikke fredning etter kulturminneloven. Målet er bevaring med fleksibilitet i fremtidig bruk.

Kommunen ønsker å fullføre igangsatte reguleringsplanprosesser inkludert vurdering av regulering av bygninger og anlegg til bevaring. 

Samlet saksframstilling viser formannskapets fullstendige vedtak og bakgrunn for kommunens uttalelse. 

Riksantikvarens fredningsvarsel forteller om jernbaneverkstedets historie og bakgrunn for fredningsforslaget. Dette er et varsel om oppstart av fredningssak. Riksantikvaren har varslet at de vil utarbeide et konkret fredningsforslag og at også dette blir lagt ut til offentlig ettersyn når det er ferdig.

Det er opprettet dialog mellom Riksantikvaren og kommunen bl.a. med møte mellom Riksantikvaren og kommunen før kommunen ga sin uttalelse.  I tillegg er det dialog mellom kommunen og Miljøverndepartementet.

Riksantikvaren har stilt fredningsforslaget i påvente av Hamar kommunes nærmerer reguleringsarbeid for området (Riksantikvarens brev).

Som følge av at Riksantikvaren har stilt fredningssaken i bero, har kommunen bestemt seg for å utvide igangsatt reguleringsarbeid slik at jernbaneverkstedet i sin helhet fanges opp i et større planområde som gir rom for en helhetlig vurdering. Hamar kommune har skissert et opplegg for videre arbeid med reguleringsplan som ble presentert for Riksantikvaren og Miljøverndepartementet i møte juni 2008, jfr også kommunens oppfølgende brev.  Dette er tatt til orientering av Miljøverndepartementet (departementets brev).