Vi gir tjenester til totalt 37 brukere med ulike funksjonshemminger
og med ulikt bistandsbehov. Vi har 6 boenheter med til sammen 28
leiligheter, resten bor i ordinære borettslag.
Vi er en stab på totalt 54,5 stillingshjemler fordelt på 92 ansatte som
 gir tjenester til disse brukerne.
Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig og menneskelig kompetanse,
vi er fleksible og har gode holdninger. Vårt motto er at :
”vi gir brukerne den tjenesten vi ville ha gitt våre egne barn”

Vi har en egen opplæringsplan for alle ansatte. Det jobbes kontinuerlig
med å utvikle kvaliteten på tjenesten. Våre medarbeidere jobber selvstendig,
tverrfaglig og har utvidet arbeids- og ansvaroppgaver.