Om tjenesten
Kort beskrivelse Det gis anledning til å søke om redusert betaling i den kommunale skolefritidsordningen. Redusert betaling innvilges etter en vurdering av familiens samlede dokumenterte inntekt.
Målgruppe
Foreldre/foresatte med barn i kommunal skolefritidsordning
Kriterier/vilkår Det gis kun redusert betaling til innehaver av plass i kommunal SFO.
Familiens samlede inntekt må være lavere enn 4,0 G for at redusert betaling skal kunne innvilges. Det er anledning til å søke om redusert betaling gjennom året hvis familiens samlede økonomiske situasjon endres.
Gebyrer, avgifter osv
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. juni. Ved opptak i løpet av skoleåret er fristen 2 uker etter opptak.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att:Opplæring og oppvekst
Saksbehandlingstid Svar blir gitt innen 1. august etter fellesfrist. Ved endringer gis svar innen to uker.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 32. Ankefristen er tre uker etter mottatt svar. Anken behandles i den kommunale klagenemnda.
Annen informasjon

Redusert betaling innvilges etter en vurdering av familiens samlede dokumenterte personinntekt med tillegg av eventuell uførepensjon, attføringspenger, arbeidsledighetstrygd, etterlattepensjon, overgangsstønad, egen barnepensjon og barnebidrag. For samboere skal den samlede inntekt legges til grunn.

Redusert betaling innvilges etter følgende satser:
inntil 3,0 G: inntil hel friplass
3,0 G -3,5 G: inntil 50 % reduksjon
3,5 G -4,0 G: inntil 25 % reduksjon
G = folketrygdens grunnbeløp. Pr 01.05.18 er 1 G = kr 96.883,-.
Eventuell stønad til barnetilsyn trekkes fra innvilget beløp.

Følgende dokumentasjon må følge med søknadsskjemaet:
- Dokumentasjon av arbeidsinntekt(siste måned)
- Uførepensjon
- Arbeidsledighetstrygd
- Etterlattepensjon
- Egen barnepensjon
- Overgangsstønad
- Barnebidrag
- Attføringspenger
- Barnetilsyn

Den enkelte plikter å opplyse om endringer i inntektsforhold i løpet av skoleåret.

Ved sykdom hos barnet kan det innvilges redusert betaling etter søknad for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rikke Sæhlie
Dato oppdatert 2019-02-25