Utviklingsplan for Tjuvholmen er et forprosjekt for framtidig utvikling av Tjuvholmen som friområde og som område for småbåthavn.

I november 2006 fattet Hamar formannskap et vedtak som gir retningslinjer for videre utvikling av Tjuvholmen.

Retningslinjer for utvikling av Tjuvholmen. Formannskapets vedtak sammen med rapporten ”Tjuvholmen, Hamar, Forprosjekt utviklingsplan” datert januar 2006 med tilleggsrapporten ”Beskrivelse og landskapsvurdering av alternativt forslag” skal være retningsgivende for videre utvikling av Tjuvholmen i hht. bestemmelse i §3 i kommunedelplan for Strandsonen.

Friluftsliv og rekreasjon for alle. Moloen skal tilrettelegges for friluftsliv ved etablering av utsiktspunkter, oppholdssteder,terrassering ned mot vannet etc. Båthavna skal i tillegg til tilrettelegging for båtplasser også rustes opp for turgåere og andre besøkende med havnepromenade/kaikant, oppholdsplasser med mer. 

Båthavna skal utvides ved å flytte ytre moloarm nordover slik at småbåthavna utvides. Før endelig plassering fastsettes skal landskapskonsekvensene vurderes. Det tillates maksimalt 500 båtplasser.  Vinteropplag for båter forutsettes avviklet på sikt.

Tjuvholmen sett fra luftaVed utvidelse av båthavna på Tjuvholmen skal vurderes reservert inntil 20 plasser for overflytting av båtplasser fra Brygga båthavn til Tjuvholmen for å sikre mulighet til utvikling av besøksplasser ved Skibladnerbrygga, men også med tanke på framtidig redusert båthavnareal ved Brygga båthavn jfr. kommunedelplan for Strandsonen.

Verksted og marina. Vesentlig vekst i verksted/marinavirksomhet kan ikke påregnes tillatt på Tjuvholmen, jfr. bl.a. Kommunedelplan for Strandsonen som ikke viser byggeområde for næringsvirksomhet langs vannkanten.

Roklubben sin aktivitet skal fortsette.

Skibladner. Nytt anløpssted for Skibladners på Tjuvholmen kan bygges på Tjuvholmen.

Båtaktivitet for barn og ungdom. På sydsiden av Tjuvholmen tillates bygd anlegg for jolleaktiviteter. Først og fremst seiljoller, men robåter og motorjoller kan også vurderes. Bygning for jollelager kan tillates inntil parkeringsplassens sydside, basert på transport med håndtraller i friområdet.

Parkområdene på Tjuvholmen skal tilrettelegges bedre for bruk ved utvikling av stinett, belysning m.m. Ved enden av adkomstvegen til Tjuvholmen skal det etableres en sentral plass. Naturområder skal bevares. ,Området skal fortsatt ha bademuligheter, grillplasser etc.

Universell utforming/tilgjengelighet skal legges til grunn for detaljutforming av anleggene. 

Hvem betaler? Alle kostnader knyttet til utvidelse og utvikling av båthavn på Tjuvholmen i hht. forprosjekt utviklingsplan skal  finansieres av brukere av båtplassene. Dette omfatter også framtidig flytting av molo for utvidelsen av båthavna jfr. etappe 2 inkl. bryggeanlegg jfr. utviklingsplan, sikringstiltak og overflateopparbeiding av landarealer i båthavnanlegget. 
Evt. utvidelse av moloareal og tilrettelegging for friområdebruk  og  overflateopparbeiding  til friområdeformål skal finansieres av kommunen eller på annen måte som ledd i utvikling av friområdene på Tjuvholmen.


Krav om planer. Før tiltak igangsettes skal det legges fram en detaljplan for tiltaket med et naturlig avgrenset omland. Slik detaljplan skal vise detaljert utforming, redegjøre for tiltaket i forhold til vedtatte prinsipper for med utviklingsplan for Tjuvholmen.  

Før tillatelse gis til Etappe 2 for utvidelse av båthavna, skal:
- berørte fagmyndigheter, herunder fylkesmannen gis anledning til å uttale seg
- f
ramtidige anløpssted for Skibladner vurdere nærmere og avklares med Oplandske dampskipsselskap. 

Tjuvholmen
Tjuvholmen