Planområdet omfatter et område mellom Bispegata og Korsgata øst for parkeringsplassen til Domkirkeodden. (Den tidligere ”bringebærhagen”.)

Kommunen har kjøpt dette området med tanke på lekeplass / sentrallekefelt. Bydelen Nedre Storhamar har lav lekeplassdekning i henhold til kommunens egne regler for lekeplasser bl.a kommuneplanens arealdel § 10 samt kommunens vedtekter til plan og bygningsloven.

Om størrelsen på lekeplassen
Arealet er i underkant av 5 daa. Ved kjøp av arealet var det også forslag om å vurdere om deler av området kunne bebygges, men siden samlet areal er noe i underkant av kommunens egne anbefalinger for størrelse på sentrallekefelt, er dette ikke tatt inn i reguleringsarbeidet nå. 

(Kommunens krav er at sentralekefelt/ballplass bør være minimum 6 daa, men kan aksepteres ned mot 1 daa i eksisterende områder).

Formålet med planarbeidet er å  avklare hvordan dette arealet kan tas i bruk til lekeplass i framtida og hvordan området skal opparbeides/utstyres. 

Parallelt med reguleringsplanprosessen må kommunen også avklare i hvilken grad det skal søkes samarbeid med velforening/beboere i området eller om kommunen skal ta det vesentligste driftsansvaret selv.

 

Kommunen ønsker informasjon

For at planarbeidet skal bli best mulig, ber kommunen om at grunneiere og andre berørte parter bidrar med opplysninger om forhold i planområdet som kan ha betydning for planarbeidet eller for fremtidig gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan være planer

  • Informasjon om hvilke ønsker og forventninger beboerne i området har til ny lekeplass
  • Synspunkter på hvilke aktiviteter det bør tilrettelegges for på ny lekeplass
  • Forholdet til museet og samspill mellom lekeplass og parkeringsplan
  • Hvilke muligheter og begrensninger som følger av kulturminnene i området

Hvis du har opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet,  andre kommentarer til planarbeidet, kan de sendes Hamar kommune, Plan og utviklingsavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no innen  4. oktober 2008.

 

Utkast til plankart og bestemmelser

Siden en viktig del av planarbeidet vil bli å avklare forholdet til kulturminner i bakken (Hamarkaupangen), har kommunen allerede ved oppstart laget er utkast til reguleringsplan og bestemmelser for snarest mulig å få konkrete tilbakemeldinger bl.a. fra  kulturminnemyndighetene.

Det er viktig å komme fram til reguleringsbestemmelser og avklaringen som gir mest mulig forutsigbar situasjon for opparbeiding, bruk og drift av lekeplassen.

     

Kontaktperson i Hamar kommune er saksbehandler Johanne Aasnæs Sørum, tlf 62 51 06 04 eller e-post johanne.aasnaes.soerum@hamar.kommune.no.

 

Oversiktskart