Om tjenesten
Kort beskrivelse Har du bekymring for omsorgssituasjonen for et barn, kan du kontakte barneverntjenesten og drøfte saken, eventuelt anonymt. Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barnevern tjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Barneverntjenesten
Saksbehandlingstid En melding til barneverntjenesten skal gjennomgås i tjenesten innen en uke.
Annen informasjon
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Barn og familie
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-10-23