Om tjenesten
Kort beskrivelse Detaljregulering gir private en rett til å sende inn og få behandlet en plan.

Detaljregulering er planer for konkrete, mindre områder og med høyt detaljeringsnivå og utarbeides med grunnlag i gjeldende overordnet plan (kommuneplan, kommunedelplan eller områdereguleringsplan).

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.
Målgruppe
Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter
Kriterier/vilkår Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Private har plikt til å gjennomføre planavklaringsmøte med kommunen når privat detaljregulering påbegynnes.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid 4-6 mnd. i de tilfeller der det er ukomplisert innhold. Ofte tar planprosessene lenger tid fordi de er omfattende og har sammensatte problemstillinger.

I plansaker som er igangsatt ved privat planforslag, setter plan og bygningsloven særskilte krav til tidsfrister i planarbeidet. Planforslag skal forelegges formannskapet som planutvalg innen 12 uker fra komplett planforslag foreligger.

Etter vedtak om utlegging av planforslag til offentlig ettersyn, skal formannskapet som planutvalg underrettes innen 24 uker dersom ikke saken har kommet til sluttbehandling før den tid.
Klagemulighet Grunneiere, rettighetshavere og innbyggere har rett til å uttale seg når planen lages, og kan klage på vedtak av planen.
Annen informasjon

Innspillsfasen: Når det skal utarbeides en detaljregulering for et område, kunngjøres oppstart av planarbeidet i en avis som leses på stedet (Hamar arbeiderblad eller Hamar dagblad), samt på kommunens internettsider. Såvidt mulig varsles grunneiere og rettighetshavere i brev. Det gis en rimelig frist (min. 6 uker) til å uttale seg før en eventuell behandling av et forslag til plan. Alle kan uttale seg uavhengig av om de har fått tilsendt brev. Det skal tidlig søkes samarbeid med offentlige myndigheter og organisasjoner med særskilte interesser i planarbeidet.

Eventuelle krav til konsekvensutredning avklares i eller før innspillfasen.

1. gangs behandling av planforslag: Når utkast til plan og bestemmelser er utarbeidet, legges det fram til politisk behandling i formannskapet som det faste utvalg for plansaker. Planutvalget beslutter om forslag til bebyggelsesplan skal legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for offentlig ettersyn skal normalt være minimum 30 dager.

Offentlig ettersyn: Utkastet sendes grunneiere og rettighetshavere. Utlegging av planer til offentlig ettersyn annonseres i dagspressen (Hamar arbeiderblad eller Hamar dagblad) og på Hamar kommunes nettsider. Alle har rett til å uttale seg til planforslaget. Uttalelse må sendes skriftlig til kommunen innen angitt frist. Dersom planforslaget medfører vesentlige endringer i forhold til arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan, skal det også legges frem for fylkeskommunen og statlig fagmyndighet.

Sluttbehandling: Etter fristens utløp legges saken fram for formannskapet som det faste utvalg for plansaker til endelig avgjørelse forutsatt at det ikke foreligger innsigelse fra berørt fagmyndighet.

Ved innsigelse: Dersom det kommer innsigelse fra fylkeskommunen, statlig fagmyndighet eller nabokommune som berøres, må planen sendes kommunestyret og behandles ihht. reglene i Plan- og bygningslovens § 5-4 til 5-6.

Kunngjøring av vedtak: Når planen er endelig, skal den kunngjøres. (Hamar arbeiderblad og Hamar dagblad). I annonsen og i brev skal det gjøres oppmerksom på klageadgang, frister for krav om erstatning i henhold til Plan- og bygningslovens PBL § 15-3 og grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §15-2. Grunneiere og rettighetshaver skal såvidt mulig underrettes per brev.

Myndighet: Detaljreguleringsplaner vedtas av formannskapet som kommunens faste utvalg for plansaker.

Varighet: Det er fem-årsgrense for igangsetting av gjennomføring av detaljregulering som er fremmet med bakgrunn i et privat forslag.

Endring av plan: Endring av plan behandles vanligvis på samme måte som ny plan. Hvis det gjelder mindre avvik fra gjeldende plan, kan endringsforslaget behandles på en enklere måte, såkalt "mindre endring" som vedtas av kommunens faste utvalg for plansaker.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss ServicekontoretTlf 62 56 30 10
Telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Arealplan
Besøksadresse Vangsvegen 51
2306 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-05-23