Om tjenesten
Kort beskrivelse Områderegulering er planer som utarbeides av kommunen for et større område og som skal gi avklaringer i forhold til arealbruk, bruk og vern.

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.
Målgruppe
Kommunen
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid 4-6 mnd. total saksbehandlingstid i de tilfeller der det er ukomplisert innhold. Ofte kan planprosessene ta lenger tid fordi de er omfattende og har sammensatte problemstillinger. Planforslag skal fremmes til behandling innen 12 uker fra komplett planmateriale foreligger.

Hvis det går mer enn 24 uker fra førstegangsbehandling i planutvalget til videre behandling, skal utvalget orienteres om årsaken til lang saksbehandlingstid.
Klagemulighet Grunneiere, rettighetshavere og innbyggere har rett til å uttale seg når planen lages, og kan klage på vedtak av planen.
Annen informasjon

Innspillsfasen: Når et område tas opp til regulering, kunngjøres en melding om dette i minst en avis (Hamar Arbeiderblad eller Hamar Dagblad), samt på kommunens internettsider. Såvidt mulig varsles grunneiere og rettighetshavere i brev og få en rimelig frist til å uttale seg før en eventuell behandling av et forslag til plan. Ved regulering eller omregulering av større områder med eksisterende bebyggelse skal det legges til rette for aktiv medvirkning.

1. gangs behandling av planforslag: Når utkast til plan og bestemmelser er utarbeidet, skal det legges fram til politisk behandling i formannskapet som det faste utvalg for plansaker. Plan skal legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for offentlig ettersyn skal være minimum 30 dager.

Offentlig ettersyn: Utkastet sendes grunneiere og rettighetshavere, fylkeskommunen, berørte statlige organer og organisasjoner som har særskilte interesser i planarbeidet. Det annonseres i minst en avis at planforslaget er ute til offentlig ettersyn. Skriftlige merknader sendes kommunen innen angitt frist.

Sluttbehandling: Etter fristens utløp legges saken fram for kommunestyret til endelig avgjørelse forutsatt at det ikke foreligger innsigelse fra berørt fagmyndighet.

Ved innsigelse: Dersom kommunestyret ikke tar hensyn til innsigelsene, fatter departementet endelig vedtak. I den forbindelse kan departementet gjøre de endringer i planen som er påkrevd som følge av beslutningen.

Kunngjøring av vedtak: Når planen er endelig, skal den kunngjøres i minst en avis, samt på kommunens internettsider. I annonsen skal det gjøres oppmerksom på klageadgang, frister for krav om erstatning i henhold til § 15-3 og grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til § 15-2. Grunneiere og rettighetshavere bør såvidt mulig varsles ved brev.

Endring av plan: Endring av plan behandles vanligvis på samme måte som ny plan.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret
Tlf 62 56 30 10Telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Arealplan
Besøksadresse Vangsvegen 51
2306 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-07-17