Om tjenesten
Kort beskrivelse Elevene fra kommunene Hamar, Løten Ringsaker og Stange kan etter søknad til de berørte kommuner i visse tilfeller gis adgang til å gå i grunnskolen i nabokommunen.
Målgruppe
Elever i grunnskolen i Løten, Ringsaker, Stange og Hamar
Kriterier/vilkår Godkjent avtale mellom kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadene behandles fortløpende.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att:Opplæring og oppvekst
Klagemulighet Vedtak om skolegang i andre kommuner er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon

Elever fra kommunene Hamar, Løten Ringsaker og Stange kan etter søknad til de berørte kommuner gis anledning til å gå i grunnskolen i nabokommunen i følgende tilfeller:

  • Når eleven har vært bosatt i en kommune og begynt på skole der, kan eleven få fullføre skoleåret ved denne skolen selv om han/hun flytter til nabokommunen. Skyssutgifter vil normalt ikke bli dekket.  

  • Eleven kan - etter fornyet søknad til de berørte kommuner - gis anledning til fortsatt skolegang ved samme skole i sin tidligere hjemkommune ut det skoletrinnet( barne-/ungdomstrinnet) vedkommende var elev da flyttingen skjedde. Ved skifte fra barneskole til ungdomsskole forutsettes det at eleven føres over til sin nye bostedskommune.

  • I særskilte tilfeller kan andre elever ( f.eks. elever som bor i grenseområder mellom to kommuner)- etter søknad til de berørte kommuner få gå på skole i nabokommunen.

  • For alle saker som gjelder skolegang i nabokommune, gjelder at søknad om dette må fremmes overfor og godkjennes av begge berørte kommuner.

  • Søknad om dette sendes alltid først til den kommunen hvor eleven er registrert som hjemmehørende. Kommunen gir sin uttalelse og sender den videre til den andre kommunen.

  • Avtalen mellom kommunene regulerer nærmere hvem som skal bære kostnadene i disse tilfellene.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Send sikker post til Hamar kommune , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 51 02 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
John Harald Gartland
Dato oppdatert 2021-03-24