Om tjenesten
Kort beskrivelse Jamfør Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Hamar kommune gis foreldre/elever i spesielle tilfeller anledning til å søke om å gå på skole utenfor eget inntaksområde dersom det er plass ved den aktuelle skole.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Kriterier/vilkår Overflytting til annen skole forutsetter at kriteriene i forskriften er tilstede og at det er plass ved den aktuelle skole.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Fortløpende
Søknaden sendes til Den enkelte skole eller Opplæring og Oppvekst, Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Man kan også laste opp søknaden i Hamar kommunes sikre meldingstjeneste eDialog som du finner lenke til på fremsiden av Hamar kommune nettside.
Klagemulighet Vedtak om overflytting til annen skole er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon

Foreldre/elever gis i spesielle tilfeller anledning til å søke skole utenfor eget inntaksområde/region dersom det er plass ved den aktuelle skole.

Maksimum antall elever på hvert årstrinn ved skolene i Hamar kommune:

 • Greveløkka skole: 54 elever
 • Ingeberg skole: 25 elever
 • Lovisenberg skole: 20-25 elever
 • Solvang skole: 25 elever

Ved disse skolene anses et årstrinn fullt når det mangler 3 elever på maksimum elevtall:

 • Lunden skole: 50 elever
 • Ridabu skole: 56 elever
 • Rollsløkken skole: 50 elever
 • Storhamar skole: 50 elever
 • Prestrud skole: 75 elever

Ved disse skolene anses et årstrinn fullt når det mangler 3 elever på maksimum elevtall:

 • Ajer ungdomsskole: 120 elever
 • Børstad ungdomsskole: 110 elever
 • Ener ungdomsskole:120 elever

I forbindelse med registrering til 1. årstrinn så vil foresatte motta et skjema hvor man kan skrive informasjon i. For øvrige klassetrinn må søknad sendes særskilt til Opplæring og oppvekst. Ikke eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Send sikker post til Hamar kommune , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Dordy Wilson
Dato oppdatert 2021-03-24