Om tjenesten
Kriterier/vilkår Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sogner til. Kommunen gir forskrifter. Hvis det er registrert flere elever på en skole enn den har kapasitet til har kunnskapssjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler. Etter søknad kan eleven i spesielle tilfeller tas inn ved en annen skole enn den eleven sogner til.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Registrering av elever til 1. årstrinn administreres av den enkelte skole:

•Foreldre/foresatte med barn i det aktuelle årskull må fylle ut elektronisk skjema.

•Frist for ferdigutfylt skjema er 1.desember hvert år.

•Foreldre/foresatte til barn i aktuell alder som skal begynne i private skoler, må også ta kontakt med den skolen som registrerer elevene.

•Kunnskapssjefen er gitt fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever registreres enn skolen har kapasitet til.

•Innen medio januar vil det bli fattet vedtak om skolestart og skolested for den enkelte elev.

•Foresatte vil få skriftlig melding om vedtaket fra skolen.

•Den enkelte skole vil etter hvert gi informasjon om foreldremøter og besøksdager for elevene.

•For nærmere beskrivelse av skoletilhørighet vises det til egen rutinebeskrivelse.

Søknadsfrist 1. desember hvert år.
Søknaden sendes til Den enkelte skole.
Saksbehandlingstid Vedtak fattes innen medio januar.
Klagemulighet Vedtak om skolestart er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon

 

 

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Dordy Wilson
Dato oppdatert 2018-12-21