Om tjenesten
Kriterier/vilkår Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sogner til. Kommunen gir forskrifter. Hvis det er registrert flere elever på en skole enn den har kapasitet til har kunnskapssjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler. Etter søknad kan eleven i spesielle tilfeller tas inn ved en annen skole enn den eleven sogner til.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Registrering av elever til 1. årstrinn administreres av den enkelte skole:

•Foreldre/foresatte med barn i det aktuelle årskull får vedtak om skoleplass fra nærskolen i desember.

•Foreldre/foresatte til barn i aktuell alder som skal begynne i private skoler, må ta kontakt med den skolen som registrerer elevene.

•Kommunalsjefen for Opplæring og oppvekst er gitt fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever registreres enn skolen har kapasitet til.

•Den enkelte skole vil etter hvert gi informasjon om foreldremøter og besøksdager for elevene.

•For nærmere beskrivelse av skoletilhørighet vises det til "Kommunal forskrift om skoletilhørighet"

Søknaden sendes til Man trenger ikke søknad. Man blir automatisk tatt opp på nærskolen.
Klagemulighet Vedtak om skolestart er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Innlandet, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon

 

 

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Send sikker post til Hamar kommune , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Dordy Wilson
Dato oppdatert 2021-03-24