Om tjenesten
Kort beskrivelse I henhold til opplæringsloven har elever i grunnskolen rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Det er utarbeidet kommunale forskrifter om skoletilhørighet: Kommunen er her inndelt i 9 ulike inntaksområder. En skole utgjør ett inntaksområde. Når eleven registreres til 1. klasse og enkeltvedtak om skolestart fattes, gis kommunalsjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. desember hvert år.
Søknaden sendes til Den enkelte skole.
Saksbehandlingstid Vedtak fattes fortløpende.
Klagemulighet Vedtak om skoletilhørighet er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Innlandet, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon

Kommunen er inndelt i 9 inntaksområder i forhold til barneskolene og 3 inntaksområder i forhold til ungdomsskolene. En skole utgjør ett inntaksområde.

Via vår kartløsning kan man selv se hvilken barneskolekrets en adresse hører til:
Lenke til mer kart som viser skolegrenser.  

Skolenes kapasitet er som følger:

* Greveløkka skole: 28 elever
* Ingeberg skole: 25 elever
* Lovisenberg skole: 20-25 elever
* Solvang skole: 25 elever
* Lunden skole: 50 elever
* Ridabu skole: 50 elever
* Rollsløkken skole:50 elever
* Storhamar skole: 50 elever
* Prestrud skole: 75 elever
* Ajer ungdomsskole: 120 elever
* Børstad ungdomsskole: 110 elever
* Ener ungdomsskole: 120 elever

Elevene får automatisk brev om at eleven er tatt inn som elev på nærskolen.
Når elevene registreres til 1.årstrinn og enkeltvedtak om skolestart skal fattes, gis grunnskolesjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til.

Dersom et årstrinn er fullt, og det kommer flyttende elever til inntaksområdet, nyttes samme prosedyre. Avgjørelse skjer i et nært og godt samarbeid med elevens foresatte og skolens ledelse.

Kriterier i dette arbeidet:
- Søsken har rett til å gå på samme skolen.
- Særskilt helsesituasjon.
- Vurdering av trafikkfarlig skolevei foretas i hvert enkelt tilfelle.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Dordy Wilson
Dato oppdatert 2020-11-17