Om tjenesten
Kort beskrivelse Elever i 2. - 10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Elever som på grunn av funksjonshemning, sykdom eller skade har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Kriterier/vilkår For å få skoleskyss må ett av følgende punkter være oppfylt:

- Avstand mellom hjem skole: Minimum 2 km for 1. årstrinn. Minimum 4 km for 2. -10. årstrinn.
- Særlig farlig eller vanskelig skolevei.
- Funksjonshemning, sykdom eller skade.

På denne nettsiden kan du sjekke hvor langt det er fra deg til skolen: http://skoleskyss.innlandsgis.no/
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknadsfrist er 1. februar for påfølgende skoleår. For øvrig behandles søknader fortløpende gjennom året.
Søknaden sendes til Søknad om skoleskyss hjemlet i avstandskriteriet sendes skolen det gjelder først slik at feil og mangler på skjemaet kan unngås. Skolen sender videre til rett instans. (Sluttmottaker av skjemaet for ordinær skoleskyss er Hedmark Trafikk FKF har adresse Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar.)

Søknad om skyss pga. sykdom/funksjonshemming sendes også direkte til den enkelte skole.

Søknad om skyss pga. trafikkfarlig vei sendes Hamar kommune, Opplæring og oppvekst, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Klagemulighet Vedtak om skoleskyss er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres til den instansen som har fattet vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.


Annen informasjon
  • Elever i 2. - 10.årstrinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen 2 kilometer. Skoleveien skal regnes fra dør til dør. 

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. Både tilstanden til skoleveien, trafikkforhold på vegen og forhold knyttet til den enkelte elev er viktige når man vurderer om en skolevei er særlig farlig og vanskelig.

  • Elever som på grunn av funksjonshemning, sykdom eller skade har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.

  • Retten til skoleskyss gjelder bare til og fra skolen og innenfor skolens ordinære "start- og sluttider." Elever som går i SFO etter skoletid, må ordne skyss hjem på annen måte. Retten til skoleskyss gjelder heller ikke hjem fra leksehjelp, dersom leksehjelp ikke er  en obligatorisk del av skoledagen.

På denne nettsiden kan du sjekke hvor langt det er fra deg til skolen: http://skoleskyss.innlandsgis.no/

  • Etter avtale med kommunen kan foreldrene ordne skyssen selv. De har da rett til å få refundert kostnader tilsvarende bussbilletten for den aktuelle strekningen. Krav om skyssgodtgjørelse sendes den enkelte skole. 

  • Det er de enkelte skolene som er ansvarlige for å distribuere søknadsskjemaer til de kommende førsteklassingenes foresatte (etter behov), og som er ansvarlige for å opplyse om søknadsfristen for skoleskyss.

  • Lenke (for skolene) til Skoleskyss-portalen (krever pålogging)

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne L. Jacobsen
Dato oppdatert 2015-07-14