Om tjenesten
Kort beskrivelse Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslovens § 5-1.
Målgruppe
Elever i grunnskolen
Kriterier/vilkår Omfattende sensoriske/motoriske vansker.
Omfattende generelle eller spesifikke lærevansker:
Omfattende psyko-sosiale vansker.
Store funksjonshemninger
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Utgangspunktet for vurdering av ressurser til spesialundervisning må være et særskilt behov, det vil si i hvor stor grad opplæringen må tilrettelegges særskilt, om den må ha et annet innhold og eventuelt må gis i et annet omfang enn det vanlige opplæringstilbudet.

 • Omfattende generelle eller spesifikke lærevansker: Elever med generelle lærevansker som avviker betydelig fra gjennomsnittet for alderen når det gjelder læreforutsetninger og muligheter for tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. Vanskene vil vise seg i de fleste fag/aktiviteter og på de fleste områder. Elever med spesifikke lærevansker kan ha betydelige språk- og kommunikasjonsvansker, lese- og skrivevansker eller matematikkvansker.
 • Omfattende sensoriske og /eller motoriske vansker, f.eks. synshemning, hørselshemning og bevegelseshemning.
   
 • Omfattende psyko-sosiale vansker: Psyko-sosiale vansker kalles også emosjonelle og sosiale vansker, atferdsvansker, samspills- eller samhandlingsvansker. Vanskene kjennetegnes ved varighet, hyppighet og intensitet. De psykososiale vanskene gjør i betydelig grad samhandlingen med andre elever og voksne i skolemiljøet problematisk.
   
 • Store funksjonshemninger: Med store funksjonshemninger menes blant annet
  - elever med multifunksjonshemninger
  - elever med fysiske og /eller psykiske funksjonshemninger.
  - elever md alvorlige medisinske diagnoser som begrenser læreforutsetningene.
  - elever med store sammensatte lærevansker
  - elever med store kommunikasjonsvansker, herunder språkvansker.

Klagemulighet.

Vedtak om spesialundervisning er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Sammen med klagen må følgende legges ved: vedtak, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell opplæringsplan, halvårsrapport og uttalelse fra skolen om organiseringen av og innholdet i tilbudet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefrist er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-20