Om tjenesten
Kort beskrivelse Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har disse elevene også rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.
Målgruppe
Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk som ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring.
Kriterier/vilkår Annet morsmål enn norsk og samisk uten tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadene behandles fortløpende.
Søknaden sendes til Den enkelte skole
Klagemulighet Vedtak om særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages. Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres avdeling for opplæring og oppvekst. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt fra kommunen. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i Hedmark, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse.
Annen informasjon
  • Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til  særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen.
  • Elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen, kan også ha rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går på.
  • Når morsmålsopplæringen og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av eget undervisningspersonell, skal kommunen så langt det er råd legge til rette for annen opplæring tilpasset elevens forutsetninger.
  • Rutine: det skal gjennomføres en kartlegging av elevens norskferdigheter før det fattes vedtak om særskilt språkopplæring. Endelig vedtak fattes av den enkelte skole.
     
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Opplæring og oppvekst
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-20