Om tjenesten
Kort beskrivelse NAV Hamar yter gratis råd og veiledning angående: Økonomiske problemer, gjeld/gjelds-sanering, boligproblemer, arbeidsledighet, utdanningsspørsmål, trygdespørsmål, rusmisbruk, familie- og samlivsproblemer, veiledning om rettigheter etter sosialtjenesteloven, trygdeloven, Lov om arbeidsmarkedstjenester og annet lovverk.
Målgruppe
Mennesker over 18 år som oppholder seg i kommunen.
Kriterier/vilkår NAV Hamar, Sosial skal yte tjenester til den som oppholder seg i kommunen. Målgruppa er fra 18 år, men vi er inne i noen samarbeidsprosjekter som omfatter ungdommer ned til 16 år i forhold til "drop-out" fra videregående skole.

Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Før søknad leveres, skal alle nye brukere inn til en kartleggingssamtale hos sin saksbehandler i fagteam Sosial. Dette skjer vanligvis innen en uke.
Klagemulighet Fylkesmannen er klageinstans.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 5555 3333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse Triangelgården, Torggt. 63-65, 2317 Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-11-21