Om tjenesten
Kort beskrivelse Startlån er et finansieringstilbud for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg en bolig.

Disse kan få startlån:
- økonomisk vanskeligstilte husstander
- barnefamilier
- enslige forsørgere
- personer med nedsett funksjonsevne
- flyktninger
- personer med opphold på humanitært grunnlag*

* Også personer som ikke er norske statsborgere kan søke.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning.
Kriterier/vilkår Kan gis til søkere som bor eller skal bosette seg i Hamar kommune.

Startlånet kan brukes til:
- å kjøpe ny eller brukt bolig – det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån
- refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
- utbedring
- tilpasning ved nedsatt funksjonsevne
- bygging av bolig
- toppfinansiering

Dette må til for å få lån:
Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån og at DU må bo i boligen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) * Siste selvangivelse
* Utskrift av ligning for de 2 siste årene
* Salgsoppgave/takst ved kjøp av konkret bolig.
* Takst (ved refinansiering) ikke eldre enn 6 mnd.
* Dokumentert finansieringsplan fra bank (også avslag).
* Engasjementsoppgave fra bank pr. dato
* Kopi av gyldig legitimasjon
* Arbeidsinntekt (lønnsslipp)
* Trygdeytelser / Vedtak fra NAV/trygdeslipp
* Barnebidrag
* Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån)
* Separasjonspapirer/skifteavtale
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Boligsosial avdeling
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Søkere får svar innen 3 uker på at søknad er mottatt. Saksbehandlingstiden er 4 måneder.
Klagemulighet Etter Forvaltningslovens §28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at du har mottatt svar fra kommunen vedrørende innvilgelse eller avslag om lån. Eventuell klage sendes Servicekontoret. Der kan du også få nærmere informasjon om; rett til å se sakens dokumenter, rett til veiledning, adgangen til å søke om utsettelse av iverksettelse av vedtaket. Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
Annen informasjon

Hvor mye lån? 
Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og ev. andre økonomiske utgifter. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om søkeren får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir. Det skal gis til en nøktern bolig. 

 
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Sentralbord 62 56 30 00
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-06-12