Om tjenesten
Kort beskrivelse Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse målgruppene:

- Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
- Mottar trygd/offentlige ytelser
- Eier bolig og har gjeldsproblemer
- Andre utfordringer og behov

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning.
Kriterier/vilkår Du kan få startlån til:

- Kjøp av bolig
- Refinansiering med pant i egen bolig
- Kjøpe ut ektefelle
- Tilpasning/utbedring av bolig

Dette må til for å få lån:

Det ikke er nødvendig med egenkapital. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre utgifter.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) - Siste selvangivelse
- Utskrift av ligning for de 2 siste årene
- Salgsoppgave/takst ved kjøp av konkret bolig.
- Takst (ved refinansiering) ikke eldre enn 6 mnd.
- Dokumentert finansieringsplan fra bank (også avslag).
- Engasjementsoppgave fra bank pr. dato
- Kopi av gyldig legitimasjon
- Arbeidsinntekt (lønnsslipp)
- Trygdeytelser / Vedtak fra NAV/trygdeslipp
- Barnebidrag
- Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån)
- Separasjonspapirer/skifteavtale
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Boligsosial avdeling
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Søkere får svar innen 3 uker på at søknad er mottatt. Saksbehandlingstiden er 4 måneder.
Klagemulighet Etter Forvaltningslovens §28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at du har mottatt svar fra kommunen vedrørende innvilgelse eller avslag om lån. Eventuell klage sendes Servicekontoret. Der kan du også få nærmere informasjon om; rett til å se sakens dokumenter, rett til veiledning, adgangen til å søke om utsettelse av iverksettelse av vedtaket. Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
Annen informasjon

Hvor mye lån? 
Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og ev. andre økonomiske utgifter. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om søkeren får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir. Det skal gis til en nøktern bolig. 

 
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Sentralbord 62 56 30 00
Ansvarlig enhet
Familie og levekår
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-10-31