Om tjenesten
Kort beskrivelse Til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold, kan NAV Hamar Sosial yte:

* Bidrag til livsopphold og boutgifter
* Bidrag til særskilte formål
* Lån
* Husleiegaranti
Målgruppe
De som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold
Kriterier/vilkår * Individuell behovsprøving.
* Veiledende normer for sosialhjelp.
* Søknadsskjema må vedlegges nødvendig dokumentasjon over alle inntekter/utgifter.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Nødvendig dokumentasjon vedlegges søknaden.
Søknadsfrist For at stønaden skal være disponibel til rett dato, må søknaden være innlevert til NAV Hamar i god tid, dvs. tre uker før utbetaling.
Søknaden sendes til eller leveres
NAV Hamar
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Saksbehandlingstid Akuttsaker behandles påfølgende dag. For øvrig varierende saksbehandlingstid. NAV Hamar har som mål at saksbehandling ikke skal overstige 3 uker - forutsatt at nødvendige opplysninger fra søker foreligger.
Klagemulighet Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen - eget klageskjema. Se egen rutine. Klagen sendes NAV Hamar.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Nav Hamar, tlf 55553333, telefaks 62 51 02 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggt. 63-65, 2317 Hamar.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-02-20