Om tjenesten
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst.
Annen informasjon

Beskrivelse av tjenesten
Tilbud om langtidsopphold i sykehjem gis når behovet for medisinskfaglig oppfølging er av så omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie- og omsorg i institusjon

Målgruppe
Personer som trenger langtidsopphold i institusjon som følge av varig tap av funksjon, det vare seg fysiske og /eller psykiske helseutfordringer.

Personer som har behov for medisinskfaglig oppfølging der det vurderes at det er mest hensiktsmessig at det ivaretas i institusjon.

Kriterier for langtidsopphold
Behovet tilsier at det ikke er hensiktsmessig å ivareta personenes behov for medisinskfaglig bistand i hjemmet, dette kan være både av fysisk og psykisk karakter.

Andre tiltak som tilpasning av egen bolig, økt tilfang av hjemmetjenester er forsøkt. Dette kan være korttids-/ avlastningsopphold i sykehjem, støttetiltak som for eksempel, velferdsteknologiske løsninger som for eksempel GPS, medisin dispensere, fallalarm, digitalt tilsyn, trygghetsalarm og dagaktivitetstilbud.

Lovhjemmel
Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er hjemlet i Lov om Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby plass i institusjon, jf §§ 3-2 første ledd, nr. 6 bokstav c, 3-2a (se også forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig for Hamar kommune (FOR-2017-06-21-1294))

Søknadsprosess
Den som har behov for heldøgns pleie og omsorg kan søke kommunen om langtidsopphold på sykehjem. Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.

Søker eller den som representerer søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.

Søknaden sendes Hamar kommune, Parkgården v/ tjenestekoordinator. Parkgata 35, 2317 Hamar

Saksbehandlingstid er 4 uker

I vedtaket vil det fremkomme om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og evt. hva tjenesten vil omfatte.

Du har rett til å påklage vedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes Hamar kommune, Tildelingsenhet for helse og omsorgstjenester, Ankerskogen. PB 4063, 2306 Hamar.

Hva koster tjenesten
Vederlag for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold - se vår hjemmeside; «Priser på våre kommunale tjenester i Hamar»

Ledelsen for sykehjemmet skal disponere kontantytelser etter folketrygden for de pasienter som ikke selv er i stand til å disponere midlene. Jf forskift om disponering av kontantytelser fra Folketrygden Kap 2.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
Ansvarlig enhet
Helse og omsorg
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Leder enhet for tildeling av helse- og omsorgstjenester
Dato oppdatert 2020-12-04