Om tjenesten
Kort beskrivelse Dersom en gravid rusmiddelavhengig kvinne motsetter seg behandling, har NAV Hamar, v/rus-psykisk oppfølgingsteam adgang til å benytte tvang ved at den gravide blir innlagt i dertil egnet behandlingsinstitusjon. NAV Hamar v/rus-psykisk oppfølgingsteam har ansvar for å sikre det ufødte barnet.
Målgruppe
Rusmiddelavhengige kvinner som nekter å ta i mot tilbud om frivillig behandling/oppfølging under svangerskapet
Kriterier/vilkår Rusmiddelavhengig og gravid. Nekte behandling/oppfølging under svangerskapet.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Individuell plan vedlegges.
Annen informasjon

 

1. NAV Hamar v/rus-psykisk oppfølgingsteam må avklare muligheter for å få til frivilling tilnærming.
 
2. Det må foreligge dokumentasjon fra jordmor om graviditet og dokumentert bruk av rusmidler.
 
3. Dersom saken haster, fatter NAV Hamar midlertidig vedtak (hastevedtak).
 
4. Dette skal godkjennes av fylkesnemnda innen 48 timer.
 
5. Deretter regulær sak til fylkesnemnda.
 
6. De regionale helseforetakene har ansvaret for å avklare hvilke institusjoner som skal brukes ved tvangsinntak og for gjennomføringen av ulike tvangsvedtak. 
 
7. Etter et tvangsopphold skal alltid NAV Hamar v/rus-psykisk oppfølgingsteam varsles i god tid. Utskriving bør planlegges i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastlegen, NAV Hamar og den det gjelder.
 
Nærmere prosedyrebeskrivelse finnes hos NAV Hamar, rus-psykisk oppfølgingsteam.
 
Ang. lovhjemler: Se også Rundskriv I-52/98
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV, tlf 55 55 33 33, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22