Om tjenesten
Kort beskrivelse Skjenkebevilling for enkeltanledning til sluttet selskap. Bevilling kan gis for øl, vin og brennevin.
Kriterier/vilkår Det må være en styrer tilstede under arrangementet som er ansvarlig for skjenkingen. Styrer må ha fylt 20 år.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att:Servicekontoret
Saksbehandlingstid En uke
Klagemulighet Enkeltvedtak etter § 1-8 og kap.4 og 7 i alkoholloven kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark innen 3 uker fra søker har mottatt vedtaket, jf lovens § 1-16. Dette omfatter avslag på søknad om bevilling, fastsetting av vilkår og fastsetting av gebyr.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Administrasjonsavdelingen
Telefaks
62 56 30 02
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Liv Nyby
Dato oppdatert 2020-06-23