Om tjenesten
Kort beskrivelse Boliger med livsløpstandard. Bygningsmessig tilrettelagt for bruk av hjelpemidler. Tilrettelagte boliger for å opprettholde evne til egenomsorg.
Kriterier/vilkår Søker tildeles bolig ut fra en faglig helhetlig vurdering av behov pga. funksjonshemning, alder eller andre årsaker.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-11-21