Om tjenesten
Kort beskrivelse Koordinerende enhet er et henvendelsessted vedrørende behov for koordinator og individuell plan.

Koordinerende enhet kan kontaktes ved:
Servicekontoret: tlf.62 56 30 10
E-post: koordinerende.enhet@hamar.kommune.no
Gry Akre, tlf. 62 56 31 18 eller 469 28 038
Anette Christiansen, tlf.: 62 56 31 17 / 469 50 554
Leder for koordinerende enhet: Anita Østheim /62 56 18 76 /99552543

Hvem har rett til koordinator og individuell plan:
Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, har rett til en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP.
Retten og plikten til individuell plan og koordinator er hjemlet i ulike lovverk.

Hva er individuell plan(IP):
IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy der bruker eller brukers representant skal ha en aktiv rolle. Individuell plan skal inneholde en oversikt over brukers mål, ressurser og behov for tjenester. I Hamar kommune bruker vi dataprogrammet ACOS IP til dette arbeidet.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Hvem kan sende henvendelse om behov for IP/koordinator:
Brukere, pårørende eller tjenesteytere sender henvendelsesskjema. (lenke til skjema)

Internt: Prosedyrer og informasjon til bruk i arbeidet med individuell plan og koordinering av tjenester finnes på EQS, koordinerende enhet.

Målgruppe
Brukere og pårørende til brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester over tid
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01.

Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-09-23