Planarbeidet er en oppfølging av kommunedelplan for Strandsonen, vedtatt av kommunestyret i 2003. Blant mange andre tema avklarte den planen også at Strandgata skal bygges ut med bredfortau.

Målet med planarbeidet er:

  • bedre trafikksikkerhet
  • bedre forhold for gående og syklende
  • bedre forhold til varehandel
  • bedre tilgjengelighet - universell utforming

Strandgata er Riksveg, prosjektet er derfor et samarbeid mellom Statens vegvesen som regional vegmyndighet og kommunen som lokal myndighet. Det forutsettes at gårdeierne bidrar med finansiering av fortau på samme måte som Gågata og andre gateopprustingsprosjekter i sentrum.

Formannskapet skal i første rekke ta standpunkt til prinsipper for utforming av Strandgata, i hovesak:

  • bredde på fortau og spørsmål om trerekke på fortauet
  • bredde på kjørebane
  • løsning for sykkeltrafikk
  • avgrensning mot Strandgateparken
  •  

I tillegg drøftes mulighet for felles fasadebelysning av bygningene langs gata, opprusting og tilrettelegging av Strandgateparken for festivaler mm.

Saksutredning til formannskapet legges ut på nettet når den er offentlig og kan da finnes via møtekalenderen for politiske utvalg  
Finn Formannskapet i tabellen og klikk på møtedato 11. februar 2009. Via møtekalenderen vil også formannskapets vedtak bli tilgjengelig etter 11. februar.

Foruten saksframlegget fins det plankart og beskrivelse: