Vedtaket kan påklages i følge Plan- og bygningsloven § 15, jfr. Forvaltningslovens kap. IV.
Eventuell klage må framsettes skriftlig ovenfor Det faste utvalg for plansaker innen den 14.03.09.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 34 og 42
må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

Dokumentene er lagt ut her på nettsiden :