Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle har har alle rett til å ta opp spørsmål om regulering eller ta initiativ til å endre gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplaner. Denne rettigheten framgår av plan- og bygningslovens § 30.
Her beskrives hvordan dette gjøres og litt om det som er spesielt for private reguleringsforslag i forhold til reguleringsforslag (regulerings- og bebyggelsesplaner) som kommunen selv setter i gang.
Kriterier/vilkår Det er ingen særskilte krav til person/organisasjon som ønsker å fremme spørsmål om regulering jfr Plan og bygningslovens §30.

Konkret planforslag som fremmes skal utarbeides av fagkyndige.
Gebyrer, avgifter osv
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Spørsmål om regulering behandles innen 12 uker fra spørsmålet inkludert tilstrekkelige opplysninger for behandling, er mottatt.

Forslag om regulering skal behandles av kommunens faste utvalg for plansaker innen 12 uker etter at komplett planforslag er mottatt.

Hvis det går lengre tid enn 24 uker mellom beslutning om utlegging til offentlig ettersyn og neste behandling i kommunens faste utvalg for plansaker, skal planutvalget orienteres.

Planforslag skal behandles av kommunestyret innen 12 uker etter at det er ferdigbehandlet i kommunens faste utvalg for plansaker.

Fristene ovenfor er i henhold til krav i plan og bygningsloven. Andre frister kan avtales mellom kommunen og forslagsstiller.
Klagemulighet Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak i spørsmål om regulering (Plan- og bygningsloven §30).

Vedtak om regulerings- og bebyggelsesplaner som i utgangspunktet er fremmet som privat forslag, kan påklages.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Arealplan
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-20