Horns gate 11-13 er del av Ankerløkka
bydel, som er regulert til spesialområde
for bevaringsverdig bebyggelse.
Det foreligger tre alternative
planforslag. Alternativ 1 og 2 er
innkommet som private planforslag
knyttet til et illustrert prosjekt for en
bygning i tre fulle etg. eller 2 etg.
og inntrukket 3 etg. Planforslag
alternativ 3 fremmes av Hamar
kommune for å sette søkelys på
tilpasning av den nye bebyggelsen
til det verneverdige gatemiljøet i Horns gate,
med vekt på henvendelse mot gaten og
utforming av den nye bebyggelsen.

Plandokumentene er lagt ut her på nettsiden :

Plandokumentene kan sees i papirversjon på følgende steder:

Hamar rådhus, servicekontoret, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek, avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Evt. merknader sendes skriftlig innen 30.04.2009 til :

Hamar kommune,
arealplanavdelingen,
Postboks 4063,
2306 Hamar

Eller som epost til :  postmottak@hamar.kommune.no