Formgivningen tar utgangspunkt i
dagens kryssutforming i sentrum -
brutte hjørner - et kjennetegn i
Hamars kvartalsstruktur.
Formgivningen er tilpasset det
nye kryssets funksjon som
rundkjøring. Se planene og
si din mening innen 25 mai 2009.

Hensikten med reguleringsplanen er
å avklare fysiske løsninger tilknyttet
rekkefølgebestemmelsene til
"Reguleringsplan for Hamar stadion -
Fuglsethmyra". Hensikten er å avklare
fysisk løsning med rundkjøring i kryss
med Anne Disens veg, herunder
fastsette ny adkomst til nærings-
områdene som i dag har adkomst
fra Anne Disens veg.

Plandokumenter :

Plandokumentene er utlagt i servicekontoret i Hamar rådhus, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek i Storhamargata 11, og Hamar bibliotek, avd. Vang i
Granvegen 2.

Uttalelser til planforslaget sendes postmottak i Hamar kommune eller til
Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Frist for uttalelse 25 mai 2009

Til orientering :

Det utarbeides også forslag til reguleringsplan for Vangsvegen -
mellom Grønnegata og Ringgata. Planforslag blir lagt ut til
offentlig ettersyn i perioden 30.04 - 30.05.2009