Gjennom kommunedelplan for strandsonen har Hamar kommunestyret vedtatt at hovedadkomst til ny bydel i strandsonen skal legges til Brugatas forlengelse. Vedtaket ble fattet i 2003.

Ny adkomstveg til Strandsonen må krysse i bru over Dovrebanen eller i undergang under Dovrebanen. Dette er vanskelig på grunn av store høyderforskjeller og korte avstander. Vedtatt lokalisering ved Brugatas forlengelse møter stor motstand i bomiljøene i Østbyen og Briskebyen. I tillegg er lokaliseringen utfordrende i forhold til Jernbaneverkets ønsker for utvikling av Hamar stasjon og i forhold til Riksantikvarens forslag om fredning av Jernbaneverkstedet på Hamar. Den ideelle løsningen som alle kan enes om finnes antakeligvis ikke? 

Bildet til høyre viser en illustrasjon av vinnerprosjektet for utforming av bru i brugatas forlengelse. Mer om bruløsning jfr vedtatt kommunedelplan.

Som følge av innspill og merknader  har kommunen har utredet alternative løsninger for lokalisering av hovedadkomst.
Utredningen presenteres i et hefte: "Utredning av alternative hovedadkomster til ny bydel i Strandsonen".  Hovedrapporten sammenstiller og oppsummerer materiale som er utdypet i delrapporter og vedlegg. 
I samsvar med oppfordringene fra regionale og statlige myndigheter konsentrerer utredningen seg om alernativer for lokalisering av hovedadkomst lenger øst, nærmere Åkersvika. 
Utredningen påviser en alternativ løsning lenger øst som er et godt alternativ dersom det bestemmes at vedtatt lokalisering av hovedadkomst ved Brugata ikke skal gjennomføres av hensyn til kulturminnevern, eksisterende bomiljø eller jernbanehensyn. Fremtredende fordel ved denne løsningen er mindre konflikt med nasjonale kulturminneinteresser i jernbaneverkstedet, jernbanens sporområde og bomiljø i Briskebyen/Østbyen. Svakhetene ved løsningen er at den krever supplerende gangbru mellom Espern og Hamar stasjon, hvis ikke opprettholdes en uakseptabelt lang barriere mellom ny bydel i Strandsonen og Østbyen/Briskebyen. 

Det er fortsatt usikkerheter knyttet til begge begge alternative lokaliseringer, og mye tyder på at en løsninge i øst ved Åkersvika vil bli dyrere enn en løsning ved Brugata bl.a. grunnet behov for supplerende gang/sykkelbru.

Bildet til høyre viser en illustrasjon av utredningens anbefaling dersom hovedadkomst til Espern/Strandsonen skal legges i øst ved Åkersvika. 

Formannskapet behandlet utredningen 24. juni 2009. Formannskapet mener at planarbeidet skal videreføres med forutsetning om lokalisering av ny hovedadkomst ved Brugata jfr kommunedelplanen fra 2003. Utredningsarbeidet viser at det ikke er grunn til å endre tidligere onklusjon mht lokalisering av adkomst.  Formannskapets saksframlegg og vedtak (se sak 150/09).

Vedlegg til utredning av alternativ lokalisering av hovedatkomst til strandsonen:

 Utredningen skal være grunnlag for kommunens videre dialog med regionale og statlige myndigheter og grunnlag for beslutning om videre arbeid med reguleringsplan for Godsområdet, Jernbaneverkstedet, Espern bru inkl ferdigstilling av planprogram.

Mer informasjon om planarbeider i Strandsonen finnes på www.hamar.kommune.no/strandsonen

 Kontaktperson i Hamar kommune er Johanne Aasnæs Sørum, tlf 62510604 eller  johanne.aasnaes.soerum@hamar.kommune.no