Det legges til rette for å bygge
en konsertsal for klassisk musikk
med plass til inntil 500 plasser.
Eksisterende internatbygninger
kan rives og nye kan bygges i
2 etasjer. Planen viser også ny
RV 25, omlegging av krysset
mellom RV 25 og FV 116 og
ny adkomst til skolen fra FV 116.
Det skal opparbeides en P-plass
der eksisterende lærerboliger er,
til bruk for skolen og Vang krk.
 

Plandokumentene kan sees her:

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 04.09.2009 til :

Hamar kommune, Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

Eller som epost til: postmottak@hamar.kommune.no