Bebyggelsesplanen med tilhørende
bestemmelser skal legge til rette
for etablering av småhusbebyggelse
som ivaretar landskapets grønne
karakter og som står i et godt
forhold til kulturlandskapet.
Planen skal sikre allmennheten
adkomst, gi hovedføringer for
infrastruktur og avklare generell
arealbruk innenfor planområdet.

Plandokumentene kan sees her :

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 16.08.2009 til :

Hamar kommune, Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

Eller som e-post til : postmottak@hamar.kommune.no