Hamar formannskap ønsker på
den måten å få synspunkter på
det kulturvernfaglige forslaget
før en utarbeider et ferdig forslag
til politisk prioritert kulturminne-
plan for Hamar. Eiendommer
som allerede er fredet, båndlagt
eller regulert til spesialområde
bevaring beholder sin nåværende
status.

Det vil alltid være ulike oppfatninger om vern og verneverdier og det er
fint med debatt fordi det øker bevisstheten om vår bygningsarv.
Bevissthet og kunnskap om byens historiske minner er grunnlaget for
lokal identitet, og slik kunnskap er med på å skape trivsel og tilhørighet
for dem som bor her. Det skal også være med på å invitere nye borgere
til Hamar.

Kommuneplanen for kulturminner og kulturmiljø er også kalt "Byens
kulturlandskap" fordi den i stor grad omhandler byen og tettbebyggelsen
og beskriver slik den har vokst fram med sine karakteristiske særtrekk.
Hamars interessante bygningshistorie er vist med bilde og tekst.
Det er forklart hva som menes med vernekriterier, d.v.s. en begrunnelse
for hvorfor noen bygninger og bygningsmiljøer anses for å ha en høyere
verneverdi enn andre. Det skal lages registrering over hvert enkelt
verneobjekt, en "Gul liste" over alle bygg som bør ha en form for vern.
Nye eiendommer som vurderes interessante i kulturminnesammenheng
vil bli tilskrevet separat i høringsprosessen. Det vil bli holdt åpent møte
om kommuneplan for kulturminner og kulturmiljø i september, tid og
sted annonseres senere.

Plandokumentene kan sees her:

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 01.10.2009 til :

Hamar kommune, Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

Eller som e-post til :  postmottak@hamar.kommune.no