Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende renovasjons- anlegg og legge til rette for en
utvidelse av virksomheten i nordlig retning. Planområdet ligger i sin helhet innenfor eiendomsgrensene for
Vang Almenning gnr. 202 bnr.1 og tilsvarer området avsatt for avfallsbehandling i gjeldende kommunedelplan for Vang almenning, vedtatt 02.03.2005.

Reguleringen utarbeides av Hjellnes Consult as på vegne av Hias IKS.

Spørsmål og merknader kan rettes, innen 22.10.2009 til :
Hjellnes Consult as
v/ Kristoffer Rein,
Postboks 91, Manglerud,
0612 Oslo
epost : krr@hjellnesconsult.no
Tlf: 966 27 855

Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte på Heggvin avfall & gjenvinning torsdag 24. september kl. 19.00.

Kartutsnittet kan sees her i større målestokk.